ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

SWISSPEARL

Πλαγιοκάλυψεις κτιρίων µε πανέλα ινοπλισµένων τσιµεντοσανίδων, ενδεικτικού τύπου Fibre Cement Panels)CARAT , ZENOR , KANDOR  διαστάσεων (2.50Χ1.20-3.05 X1.20), πάχους 8mm και βάρους 15,40Kg/m².Τα πανέλα τοποθετούνται σε απόσταση 5εκ (κυκλοφορία αέρα) από το µονωτικό υλικό.
Οι διαστάσεις του κανάβου έχουν σχέση µε το κτίριο που τοποθετούνται όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση.

 

Τα πανέλα από ινοπλισµένη τσιµεντοσανίδα έχουν τα εξής χαρακτηριστικα:

α) Άκαυστο υλικό, να µην προκαλεί εξάπλωση της φλόγας, ανάπτυξη καπνού ή τοξικά αέρια.
β) Ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες.
γ) Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, αδιάβροχο.
δ) Ανθεκτικό σε µύκητες, βακτήρια, έντοµα, παράσιτα κλπ.
ε) Ανθεκτικό σε χηµικά.
ζ) Φιλικό στο περιβάλλον να µην προκαλεί εκποµπές βλαβερών αερίων
η) Ανθεκτικό στο ψύχος
θ) Γερό και δύσκαµπτο
ι) Σε θέση να δέχεται ελάχιστη συντήρηση
κ) Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
λ) Anti graffiti
µ) Anti scratch

 

Το πάχος των πανέλων θα είναι 8mm και η πυκνότητα 1650Kg/m³ οποιουδήποτε χρώµατος. Το υλικό σε κάθε
περίπτωση πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12467 και να έχει λάβει σήµανση CE.
Εφαρµόζεται το σχέδιο επένδυσης µε τις διαστάσεις πανέλων που φαίνονται στη µελέτη. Η επένδυση τοποθετείται σε λωρίδες και βιδώνεται επί κατακόρυφου αυξοµειούµενου σκελετού αλουµινίου τύπου EUROFOX
βάσει EN 12020 και EN 755 έξω από την κατασκευή της θερµοµόνωσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.
Τα πρωτεύοντα στηρίγµατα του σκελετού τοποθετούνται στην παρειά των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου πριν την
εξωτερική θερµοµόνωση. Οι βίδες είναι ανοξείδωτες τύπου EJOT  ή περτσινι µε κεφαλάκι βαµµένο στο χρώµα της
τσιµεντοσανίδας.Η επένδυση, τοποθετείται στις θέσεις του έργου που υποδεικνύονται στα σχέδια της µελέτης,
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες λεπτοµέρειες, την τεχνική περιγραφή τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες της
επιβλέψεως του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, µικροϋλικά επί τόπου του έργου, µεταλλικού σκελετού

Gallery

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, καταλόγους κτλ.